ประวัติความเป็นมา

กองบังคับการตำรวจนครบาล 5  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2540 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 9ก หน้า 4 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540  ที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเสียใหม่  เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพของงานในปัจจุบัน  โดยให้ยุบเลิก  กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ  กองบังคับการตำรวจ นครบาลพระนครใต้  และกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี  ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล  แล้วจัดตั้ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ถึง 9  ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล  ขึ้นมาแทน