อำนาจหน้าที่

(๑) ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

๒) งานบริหารงานบุคคล

๓) งานคดีและวินัย

๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

5) งานการเงินและงานบัญชี

๖) งานงบประมาณ

๗) งานส่งกำลังบำรุง

๘) งานสวัสดิการ

๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑๒) งานศึกษาอบรม

๑๓) งานการข่าว

๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๑5) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

๑๖) งานศูนย์รวมข่าวสารทั้งทางวิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร โทรพิมพ์ และติดต่อ ประสานการข่าวระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาลกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๗) งานศูนย์ควบคุม สั่งการ ตรวจสอบ รับและส่งข้อมูล รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เหตุสัญญาณ และแจ้งภัยต่าง ๆ ให้กับสายตรวจ รวมทั้งรายงานคดีอาญาตามที่ระเบียบกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

๑๘) งานจัดทำรหัสสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจำตัวข้าราชการตำรวจ ขั้นสัญญาบัตร หน่วยงาน และขุดปฏิบัติการ รวมตลอดถึงยานพาหนะในสังกัด

๑๙) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรุงพัฒนาให้มี ความทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

๒๑) เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการ จัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบังคับการตำรวจนครบาล โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล

๒๒) วางระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการส่งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกองบังคับการตำรวจนครบาล

๒๓) ประสานงาน อำนวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูล ทั้งหมดทางเอกสารและทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด

๒๔) ประมวลเหตุการณ์ประจำวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล

๒5) รวบรวมทำบัตรดรรชนีบุคคลพ้นโทษและกู้ภัยท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ในการสอดส่องพฤติการณ์

๒๖) รวบรวมประวัติและวิธีการประทุษกรรมของคนร้ายบางประเภทในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนจับกุม

๒๗) รวบรวมดรรชนีบุคคลอันธพาลที่สถานีตำรวจนครบาลส่งมา โดยแยกเก็บไว้ตาม

ระบบดรรชนี

๒๘) รวบรวมภาพถ่ายของคนร้ายบางประเภทพร้อมทั้งดรรชนีไว้เพื่อประโยชน์

๒๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

๓๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

๓๑) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(๒) กองกำกับการสืบสวนสอบสวน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสืบสวน สอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับความผิดอาญา ทั้งหลาย ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๔ ชุดสืบสวน

(๓) กลุ่มงานสอบสวน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก หรือการค้ามนุษย์ งานคดี ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ ของกองบังคับการตำรวจนครบาล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออกของกลุ่มงานสอบสวน

๒) ดำเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย อื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาที่เสนอมายังกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล

๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาล

5) ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(๔) สถานีตำรวจนครบาล แต่ละสถานีมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ดำเนินการในการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชิปนี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองศ์ พระราชอาคันตุกะ และบุคคล สำคัญอื่น ๆ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ

๒) งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความรับผิดอาญาทั้งหลายในเขตอำนาจ การรับผิดชอบ

๓) งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความ ปลอดภัยแก่ประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

๔) งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือขุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่

5) งานจัดการจราจรในเขตอำนาจการรับผิดชอบ

๖) ให้การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำนาจการรับผิดชอบ

๗) ควบคุม ดูแลร้านค้าของเก่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

๘) ควบคุม ดูแล และสอดส่องการเรี่ยไรให้เป็นไปตามกฎหมาย

๙) เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว

๑๐) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย