วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ผู้บังคับบัญชา

“เป็นตำรวจมืออาชีพ  ที่ประชาชนพึ่งได้”

คำนิยม

“รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย”

นโยบายการบริหารราชการ

                        1. ทำงานให้เร็ว

                        2. ทำงานให้ดี

                        3. ขอให้ทำด้วยใจ