สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุก เฉินแห่งชาติ และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที โดย ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น
๗,๐๙๕,๙๖๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการพิจา รณามีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตร งตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เพื่อใ ห้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุด
ผู้ประกอบการที่สนใจและมีเจตจำนงที่จะยื่นข้อเสนอโครงการ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้ยื่น ข้อเสนอโครงการ ดังนี้

 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 4. ไ ม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับยื่นข ้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานข องรัฐไว้
  ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ
  เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
  หน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่
  ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจการดำเนินงานใน
  กิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ๕๒ สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์กลาง ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๑ – ๕ โทรสารกลาง ๐ ๒๒๔๑ ๐๘๘๕
  Website : www.saranitet.police.go.th E-mail : news.prpolice@gmail.com สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ
  การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบ กษา
 6. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานในการจัดจ้างครั้งนี้
 7. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ยื่นข้อเส นอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
  ตำรวจแห่งชาติ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้ก ระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
  ราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
 8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
  ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
  และห้าม ทำสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีมูลค่าผลงานใน
  สัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 280 ล้านบาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ภายใต้สัญญา
  เดียวซึ่งดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
  หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อถือ โดยแนบสำเนาหนังสือรับรอง
  ผลงานและสำเนาสัญญา พร้อมกับก ารยื่นข้อเสนอด้วย
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วม ค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  ๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
  คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการเสนอราคา
  ให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้า
  ดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วม
  ค้าที่เข้ามายื่นข้อเสนอได้
  ๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติ
  บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
  เอกสารเชิญชวนนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า
  เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
  การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
  ยื่นข้อเสนอนี้ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว
  เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการ
  ร่วมค้าที่จด ทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรม โดยต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมตามแบบที่
  กำหนดในหนังสือเชิญชวน ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ หากไม่ลงนาม
  หรือไม่ยื่นข้อตกลงคุณธรรม จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ รวมถึงผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
  ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบาย
  และแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซ ื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19
  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ทั้งนี้ ผ ู้ที่สน ใจจะต้องส่งหนังสือแสดงเจตจำนงโดยแจ้งชื่อบริษัทและที่อยู่มายัง สำนักงานส่งก ำลังบำรุง
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 สำนักงานส่งกำลังบำรุง แขวงถนนนครไชยศรี ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 2๑ กันยายน 2563 โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเ ติม
  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๘๗๔๖ ในวันและเวลาราชการ